Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Ingenjörsgeologiska aspekter


Större svaghetsstrukturer i bergmassan

Tektoniska strukturer - sprickor, förkastningar och veck


Stor påverkan på en bergmassa har de plattektoniska processerna, vilka ger en deformation av bergmassan. Vi sammanfattar alla företeelser som har med deformation av en bergmassa att göra i begreppet tektonik. De viktigaste av de tektoniska makrostrukturerna är sprickor, förkastningar och veck. Mekaniskt sett uppstår dessa vid kompression av en bergmassa. Sprickor och förkastningar kan också uppkomma vid tension av en bergmassa. Sprickor utgör enbart separationsplan i bergmassan. Dessa kan utgöra slutna sprickor eller öppna sprickor. Om bergmassorna på ömse sidor om ett separationsplan har rört sig relativt varandra, då blir det definitionsmässigt en förkastning. Horst och gravsänka utgör speciella system av minst två förkastningar. Ett veck innebär att bergmassan har komprimerats och en böjning har inträffat.


Sprickor i urberget vid Valje i Blekinge.

Veck - principfigur

Förkastning i sedimentärt berg i Helsingborg. Se även närbild.

Gemensamt för dessa makrostrukturer är att de kan geometriskt beskrivas till att vara antingen plan eller linjer. Detta innebär att vid geologiska förundersökningar inför exempelvis ett tunnelbygge så kommer riktningen av dessa strukturer att vara betydelsefull. Därmed kommer också den enkla kompassen med inklinometer att vara ett betydelsefullt fältinstrumentför att bestämma den rumsliga orienteringen på dessa strukturer.
Tänk på i vilken skala du gör dina iakttagelser av de tektoniska makrostrukturerna!!

Förkastningar i Skåne-kartan
Förkastningar i geologiska kartan exempel 1
Förkastningar i geologiska kartan exempel 2
Sprickor i plankarta, detaljkarta från centrala Helsingborg
sprickor på avstånd i Dalby gamla stenbrott
sprickor på nära håll i Limhamn 1,
sprickor på nära håll i Limhamn 2
sprickor på nära håll vid Petersberg, norra Hallandsåsen


Bergartskontakter

Foliationer


Ingenjörsgeologiska aspekter på Sveriges Berggrund - submenyIngenjörsgeologi - meny / Ingenjörsgeologiska aspekter- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961205