Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Ingenjörsgeologiska aspekter


Större svaghetsstrukturer i bergmassan

Foliationer


Foliationer sänker hållfastheten i de enskilda metamorfa bergarterna. I metamorfa bergmassor kan de utvecklastill skiffrighet och gnejsighet.

Foliationer är en typiskmetamorf struktur och har sin grund i mineralernas parallellorientering vid metamorfos. Bland annat så har bergarten gnejs normalt alltid välutvecklad foliation som ger densamma ett lättigenkännbart utseende. Observera att termen foliation ej innebä ratt verkliga sprickor måste existera i bergmassan utan endast att foliationsplanen utgör potentiella separationsplan, dvs sprickor, i bergmassan.
Då foliation förekomme ri den grovkorniga bergarten gnejs talar man om gnejsighet. När gnejsigheten är uttalad kan foliationsplanen i gnejsberggrunden delvis spricka upp i mindre spricksystem. Flera enskilda foliationsplan har i bild ovan utvecklats till små parallella sprickor. Dessa har en liten sprickvidd och är dessutom relativt korta i sin längdutsträckning, men, sammantaget kan gnejsigheten stundtals utvecklas till ett betydande spricksystem.
Det särskilt viktiga att poängtera här är att foliationerna utgör geometriska plan som vi kan mäta in med kompass och inklinometer. Foliationsplanen har helt enkel ten rumslig orientering.


Bergartskontakter

Tektoniska strukturer - sprickor, förkastningaroch veckIngenjörsgeologiska aspekter på Sveriges Berggrund - submenyIngenjörsgeologi- meny / Ingenjörsgeologiska aspekter- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961205