Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Ingenjörsgeologiska aspekter


Ingenjörsgeologiska aspekter på Sveriges jordlager

Glacialgeologi är ur ett internationellt perspektiv av underordnad betydelse; det är ju främst i Skandinavien och Kanada som de senaste inlandsisarna funnits. De glacialgeologiska jordartsenheterna är dessutom (i det internationella geologiska perspektivet) att anse som relativt små. De har dessutom en varierande geometrisk utbredning och form samt ofta en betydande inre inhomogenitet. Detta gör att du i internationella böcker om Engineering Geology finner att glacialgeologin endast är rudimentärt beskriven. På våra grundkurser i ingenjörsgeologi på LTH är det tvärtom. Glacialgeologin och de resulterande jordarterna är huvudnumret medan övriga jordarter är mindre utförligt behandlade.

Jordartstyper i Sverige
Jordartsfördelningen i Sverige
Jordartskarta över Sverige - SGU Ba17 - utsnitt 1, utsnitt 2 och utsnitt 3
HK-karta över Sverige - SGU Ba18 - utsnitt 1, utsnitt 2 och utsnitt 3
Karta över isälvsavlagringarna i Sverige


Samband mellan kornfördelning och bildningssätt
Samband mellan kornfördelning och geotekniska egenskaper
Samband mellan ytformer-inre struktur-bildningsprocess-kornfördelning-geotekniska egenskaper Dito - tabell


Typlagerföljder och förväntningsmodeller
Typlagerföljd över Mellan-Sverige
Geologiska kartan - SGU serie Ae


Sveriges glacialgeologi - en kronologisk studie med enkla terrängmodeller


Ingenjörsgeologiska aspekter på Sveriges Berggrund - submeny


Ingenjörsgeologi - meny / Ingenjörsgeologiska aspekter- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961205