Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Ingenjörsgeologiska aspekter


Några inledande definitioner

Vad är ett mineral?
Vad är en bergart?
Vad är en jordart?

Jordart och jordlagerföljder
Bergart och bergmassa


Jordart och bergart - ett praktiskt indelningsätt

Att indela de geologiska materialen i antingen bergarter eller jordarter är en praktisk indelningsgrund. Normalt är jordarterna lösa medan bergarter är hårda. I Sverige är det också nästan alltid så att det existerar en stor skillnad mellan de grävbara lösa jordarterna som ligger på det hårda urberget där man måste spränga och borra.
Men -----ibland kan det vara svårt att bedöma huruvida ett geologiskt material skall klassificeras som jordart eller som bergart. Detta gäller främst i det sedimentära berget där en ibland dåligt utvecklad diagenes medför att bergarterna har hållfastheter såsom om det vore jord. Ofta har man ett stort bry som ingenjörsgeolog att förklara varför det i en sedimentär berglagerföljd kan förekomma underlagrande bergarter som har egenskaper såsom "jord". Även i urberget kan bergarterna anta jordegenskaper såsom i exempelvis lervittrade zoner.

Ingenjörsgeologiska aspekter på Sveriges berggrund - submeny

Ingenjörsgeologiska aspekter på Sveriges jordlager - submenyIngenjörsgeologi - meny / Ingenjörsgeologiska aspekter- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961205