Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Några inledande begrepp


Jordart, jordmassa och jordlagerföljder

Inspektion av jordarter i en schakt.

En jordart kan vi normalt tillskriva vissa materialegenskaper. Vi provtar i fält, vi undersöker och bestämmer exempelvis hållfasthet eller vattengenomsläpplighet på laboratorium. Vanligen är det dock så inom geoteknologin att vi undersöker stora volymer jord, dvs jordmassor, inför anläggningsarbeten såsom vägar, större hus, broar, tunnlar etc. Då jordmassor undersöks gäller det att komma ihåg att man oftast har flera olika jordmaterial i en och samma jordmassa och att materialfördelningen i jordmassan då blir betydelsefull. Den materialfördelning som normalt finns i jordmassor och som ger den strukturella uppbyggnaden åt en jordmassa utgörs av lager av olika jordarter.
En jordmassa innehåller oftast jordlagerföljder.

Begreppet jordmassa är mindre vanligt förekommande i Sverige. Vanligen talar man om och undersöker vilka jordlagerföljder som förekommer inom ett område. Mestadels innehåller jordmassorna i Sverige lager med lateral utsträckning och de är således normalt nära horisontella i sin rumsliga utbredning. Du måste dock vara medveten om att det finns jordlagerenheter som visserligen knappast är vertikala i sin rumsliga utbredning, men som kraftigt kan avvika från den normala laterala lagerutbredningen.
Tänk på att det vanligen är genom borrningar som man utreder jordlagerföljder inom en jordmassa. I det här fallet har LTH varit ute och kärnborrat vid Kronetorp mellan Malmö och Lund. Kom ihåg att flertalet borrningar utgör vertikalborrningar.
Nu liknar det mera en vertikalborrning i en jordlagerföljd!
Notera det ca 35 cm tjocka lerlagret mellan moränerna.
Då vi utför mindre eller större anläggningar kommer dessa ofta att kräva grundläggning på ganska stora jordvolymer och deras omgivningspåverkan och miljökonsekvens kan bli stor. Man talar då om jordmassor och dylika karakteriseras av att de oftast innehåller flera olika jordarter. Det blir då normalt nödvändigt att utreda materialfördelning och strukturell uppbyggnad av en jordmassa. Härvid kommer kunskaper om jordarternas bildningssätt att kunna vara till stor nytta, ty det gäller vanligtvis att kunna kunna beskriva en jordmassa utifrån ett relativt begränsat antal borrningar, schaktgropar och provtagningspunkter.Ingenjörsgeologi - meny / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 9601202