Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Några inledande begrepp


Vad är en jordart ?

En jordart är en geologisk avlagring med lös struktur. Detta innebär att man kan gräva i en jordart och normalt ligger en lös jordart ovanpå en hårdare berggrund. Inom jordmekaniken talar man om jord eller systemet jord, som utgör ett kornuppbyggt material bestående av tre komponenter; fasta partiklar, luft och vatten.

Då de fasta partiklarnas kornstorlek har avgörande betydelse för att känna igen en jordart och vilka fysikaliska och tekniska egenskaper ett jordmaterial får, använder vi också begreppet kornfraktion. Kornfraktionsbegreppet är också basen för det namngivningssystem och de illustrationer i form av kornfördelningsdiagram som användes för att beskriva ett naturligt bildat jordmaterial.

En naturlig jordart har bildats genom nedbrytning av mineral och bergarter, eller genom avlagring av döda växter eller djur. De naturliga jordarterna bildas av de exogena processerna, dvs de på jordytan rådande naturkrafterna, som ger upphov till två huvudgrupper av jordarter med avseende på sammansättning; mineraljordarter och organiska jordarter. Självfallet kan det ibland förekomma blandningar av dessa.

Exakt vilken jordartstyp som bildas beror på vilken bildningsprocess och bildningsmiljö som är involverad, samt vilket ursprungsmaterial som dessa processer verkat på. Vidare är klimatet, vegetationen och tiden betydelsefulla faktorer vid en jordarts bildning och för en jordarts egenskaper.
Jordmån är ytterligare ett begrepp inom jordartsläran. Detta syftar på det allra översta lösa materialet närmast jordytan, dvs det lösa material som bildats eller påverkats av vittringen. Vittringen är den globalt sett viktigaste exogena processen, förekommer över hela världen, och sönderdelar det översta materialet på jordytan antingen genom mekaniska eller kemiska processer. Det finns en omfattande internationell litteratur med avseende på soil classification baserad på vittringen och olika klimatzoner. Jordmånsbegreppet är särskilt betydelsefullt inom jordbrukssektorn och för alla som sysslar med agrikultur.

De naturliga jordarterna i Sverige är bildade under speciella förhållanden sett ur ett internationellt perspektiv. Resultatet har blivit att det idag finns ett relativt tunt jordlager av främst morän men även andra glacialgeologiska jordarter, som ligger ovanpå ett hårt och mycket gammalt urberg. De naturliga jordarterna kan ur geoteknisk synvinkel indelas i Bildningsprocesserna, dvs för Sveriges del glacialgeologin är betydelsefulla i detta sammanhang därför att de förklarar varför dessa naturliga jordmaterial normalt har en viss inhomogenitet samt varför en jordmassa oftast uppvisar speciella lagerföljder.Ingenjörsgeologi - meny / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 9601202