Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Sveriges berggrund


Baltiska skölden

Den svenska berggrunden tillhör den Baltiska skölden. Denna är en utav de 10-talet större sköldar med mycket gamla bergarter som man kan finna i jordskorpan. På plattformarna utanför sköldarna ansamlas sediment som erosionsprocesserna transporterar ut ovanpå de gamla bergarterna på plattformarna.

Sköldarna, som utgör en del av de geografiska kontinenterna, innehåller bergarter som densitetsmässigt är något lättare än vad oceanskorpans bergarter är. Det är plattektoniken som är den bakomliggande orsaken till detta. Då två plattor krockar så kommer ett nyare bergmaterial att adderas till den ursprungliga sköldens gamla bergarter varvid skölden växer och blir areellt större. Ett bra geologiskt sentida exempel på detta utgör den kaledoniska bergkedjeveckningen i Skandinavien. Denna tillväxt av ett kärnområde, accretion på geologiskt språkbruk, har upprepats ett flertal gånger under de senaste 2-3 miljarder åren. Därför finner man i det skandinaviska urberget bergmaterial av olika tidsålder som adderats till skölden vid olika bergkedjeveckningsfaser, sk orogeneser. Urberget är yngst i sydvästra Sverige och äldst längst i norr.

Äldst är bergarterna på Kola-halvön och norra Finland, upptill 3 miljarder år gamla. I nordligaste Sverige finns bergarter ifrån den kareliska bergkedjeveckningen vilken skedde för något över 2 miljarder år sedan. Huvuddelen av Sveriges och Finlands bergarter är något yngre och har bildats under den svekofenniska orogenesen, ca 1,75-2 miljarder år gamla. I sydvästra Sverige är urberget ca 1-1,5 miljarder år men i detsamma finns betydligt yngre och mindre enheter som är ca 1 miljard år gamla.


Mer om Baltiska sköldens bergarter i Sverige.


Sveriges berggrund - submenyIngenjörsgeologi - meny / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961205