Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Sveriges berggrund


Allmänt om Sveriges berggrund

Sveriges bergartsfördelning kan översiktligt beskrivas med tre enheter; urberget fjällkedjans bergarter samt det sedimentära berget. Avgörande för denna indelning är bildningsprocesserna samt det tidsskede då bergartsbildningen skedde.

För att förstå varför det kunnat bli på detta vis skall vi komma ihåg att två processgrupper, plattektoniken och erosionen, hela tiden har verkat på jordskorpan och på de magmatiska, sedimentära och metamorfa bergarter som finns där. Förenklat och generaliserat kan man säga att det är plattektoniken som bygger upp berg genom att bilda bergskedjor och därmed ge relief åt landskapet. Erosionen strävar att bryta ner och utjämna landskapet genom att sönderdela och transportera material, som sedan sedimenterar i haven. Kontinenterna utgör delar inom en platta och den plattektoniska dynamiken tillsammans med erosionen innebär helt enkelt att fördelningen kontinent - hav har varierat under årmiljonernas lopp.

I ett internationellt perspektiv är magmatiska och metamorfa bergarter de globalt vanligaste eftersom hela 95% av jordskorpan består av dessa. Emellertid är det så att i den översta berggrunden finns det betydande mängder sedimentära bergarter. Det handlar om att ca 75% av de bergarter som finns på jordklotets markyta utgörs av sedimentära bergarter.

I Sverige är utbredningen av sedimentära bergarter dock liten och normalt är det det hårda urberget som åsyftas då man talar om berg. De allra vanligaste bergartstyperna utgörs av gnejs och granit, vilka dominerar inte bara i berggrunden utan också i de jordarter som finns. Du skall emellertid veta att i vissa områden i Sverige, bl a i Skåne, finns det gott om sedimentärt berg.


Sveriges berggrund - submeny



Ingenjörsgeologi - meny / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961205