Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Sveriges jordarter


Geoteknisk klassificering av de naturliga jordarterna

Grovsediment


De naturligt bildade grovsedimenten utgörs främst utav isälvsavlagringar och svallningsavlagringar.

Grovsediment utgör fysikaliskt sett en friktionsjord med hållfasthetsvärden i storleksordningen 50-100 kPa. Grovsedimenten har hög permeabilitet och är lätta att dränera. De har en låg kapillaritet och är ej tjälfarliga. De utgör oftast en god byggnadsgrund. Grundvattennivån är distinkt utbildad och därmed lätt att mäta i öppna borrhål. Grovsedimenten i Sverige utgör en stor naturresurs. De för ofta grundvatten i utvinningsbara mängder. Grovsediment kan vanligen användas till ballast i vägar och betong.


Grovsediment har goda geotekniska egenskaper och ofta ersätter man "dålig" jord med ett grovkornigt friktionsmaterial.

Geoteknisk klassificering av de naturliga jordarterna-submeny


Indelning efter geotekniska egenskaper - submenyIngenjörsgeologi - meny / Sveriges jordarter- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961206