Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Sveriges jordarter


Geoteknisk klassificering av de naturliga jordarterna

Finsediment


De naturligt bildade finsedimenten domineras av den glaciala varviga leran, som ofta ovanlagras av tunn postglacial lera. Utbredda områden med glacial mjäla förekommer också framför allt i Norrlands kustland under HK, se Sverige-översikt.

Finsediment utgör fysikaliskt sett en kohesionsjord som i naturfuktigt tillstånd har plastiska egenskaper. Vanligen är finsedimenten att beteckna som lösa eller halvfasta med hållfasthetsvärden i storleksordningen 10-50 kPa. Torra varianter som torrskorpelera har högre hållfasthet och mera vattenhaltiga finsediment kan vara mycket lösa, se konsistensgränser.

Finsedimenten är sättningsbenägna j ordar på grund av sina låga skjuvhållfasthetsvärden. De är svåra att dränera på grund av låg permeabilitet. De har hög kapillaritet och är därmed tjälfarliga. Ler- och siltrika jordar kan erhålla höga porvattentryck och ger ofta upphov till släntstabilitetsproblem. De är också att beteckna som skredfarliga.
Finsedimenten kräver normalt alltid en detaljerad geoteknisk undersökning för att fastställa egenskaper såsom deformation och sättning, stabilitet i schakter och slänter, tillåtna laster etc. Vid tyngre bebyggelse på finsediment gäller att dessa normalt inte tål tunga laster utan att ge stora sättningar och att man då måste förstärka jorden med tex pålgrundläggning.


Geoteknisk klassificering av de naturliga jordarterna-submeny

Indelning efter geotekniska egenskaper - submenyIngenjörsgeologi - meny / Sveriges jordarter- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961206