Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Sveriges jordarter


Geoteknisk klassificering av de naturliga jordarterna

Organisk jord


Organisk jord är uppbyggd av förmultnade döda växter och djur. Detta ger en låg eller nästan obefintlig hållfasthet hos torv och gyttjor. Det tar lång tid att dränera en organisk jord varvid de också genomgår en avsevärd komprimering, (de krymper således). De organiska jordarterna kräver i grundläggningssammanhang ofta urschaktning då torv och gyttja utgör en mycket dålig byggnadsgrund. I andra fall, tex vägbygge över en kärr eller mosse, kan man grundlägga genom att tillsätta fast material och därmed pressa undan den organiska jorden. Självfallet kan pålgrundläggning till fast botten också vara en alternativ grundläggningsmetod.

Många kärr- och mossmarker har utsatts för långvarig dränering. Materialet kommer då att komprimeras. Det handlar om att torven kan komprimeras till mindre än en 1/10-del av ursprunglig tjocklek.


Geoteknisk klassificering av de naturliga jordarterna-submeny

Indelning efter geotekniska egenskaper - submenyIngenjörsgeologi - meny / Sveriges jordarter- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961206