Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Sveriges jordarter


Geoteknisk klassificering av de naturliga jordarterna

Morän


Morän utgör en osorterad och oskiktad jordart som är bildad av en avsmältande glaciär,/ inlandsis.

Morän utgör ett vanligen mycket fast material med hållfasthetsvärden över 100 kPa i odränerad skjuvhållfasthet. Högre hållfasthetsvärden på 200-300 kPa är inget ovanligt och särskilt gäller detta i varianten moränlera/lermorän. Detta beror på bildningsprocessen där inlandsisen har packat moränen. Bland jordarterna har morän högst hållfasthet.

Morän har varierande egenskaper med vanligen låg permeabilitet och hög kapillaritet. Vanligtvis är morän att anse som måttligt tjälfarlig på grund av sin finjordshalt. Extremt tjälfarliga moräner är inget unikt då siltinnehållet kan vara betydande.

Blockhalten är ofta hög och packningsgraden stor, vilket påverkar schaktbarheten. Morän kräver normalt borrning eftersom lätt geoteknisk sondering oftast ger blockstopp. Bilderna nedan visar en normalmorän, en sandig-moig morän, väster om Osby i norra Skåne. Tack vare kalhugg-ningen samt framförallt en nyligen utförd fördjupning av dikesdräneringen kring den lilla skogs-vägen framträder moränens sten- och blockhalt med extra tydlighet.
, närbild 1, närbild 2

och närbild 3Geoteknisk klassificering av de naturliga jordarterna-submeny

Indelning efter geotekniska egenskaper - submenyIngenjörsgeologi - meny / Sveriges jordarter- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961206