Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Sveriges jordarter


Indelning efter geotekniska egenskaper

Tjälfarlighet

Tjällyftning
Tjällyftning och kapillaritet
Skydd mot tjäle
Tjälfarlighetsklasser
Beräkningsexempel - markytans hävning hos en fullständigt vattenmättad jord
Tjäle är en svensk beteckning för frusen jord. Problemet med tjäle är den volyms-utvidgning som en frusen jord genomgår då vatten fryser till is.

Men ............då grundvattenytan i Sverige normalt ligger 1-2 m eller mera under markytan kommer tjälen i normalfallet ej att nå ner till grundvattenzonen. Det blir då bara det vatten som finns i den omättade zonen som kan frysa. Vattnet i den omättade zonen utgör emellertid endast en ringa volymsdel av jorden, varför ej heller någon större volymsutvidgning kommer att ske.

Men.............inte ens i en fullständigt vattenmättad jord kommer kommer någon större volyms-utvidgning att ske. En enkel överslagsberäkning visar att markytan endast kommer att hävas några få cm på grund av detta.

Vad är det då som gör att vi under vissa omständigheter kan få en stor tjällyfting ?
Jo, det är existensen av det adsorptivt bundna vattnet kring kornen som är grundorsaken. Det är sedan det kapillära vattnet som kan underhålla tjällyftningsprocessen genom att tranportera fram vatten som skall frysa till is.


Indelning efter geotekniska egenskaper - submenyIngenjörsgeologi - meny / Sveriges jordarter- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961206