Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Sveriges jordarter


Indelning efter geotekniska egenskaper

Konsistensegenskaper

Vattenhalten har avgörande betydelse för ett jordmaterials egenskaper. När det gäller de finkorniga jordarna, dvs ler- och siltjordarna, kommer olika vattenhalt att ge mycket olika egenskaper. Vi använder begreppet konsistens och konsistensgränser för att beskriva detta.

Konsistensgränserna ger ofta en god uppfattning om jordartens mekaniska egenskaper. Plasticitetsegenskap används därför ofta (särskilt internationellt) för att klassificera finkorniga jordarter och för att skilja organiska jordarter från minerogena jordarter.
En torkad lera blir hård och spricker upp. En torr finkornig jord, såsom tex en torrskorpelera, utgör ett fast material och har en för jordmaterial hög hållfasthet.

Om vattenhalten höjes och når över plasticitetsgränsen, vad händer då?
Då blir materialet formbart, dvs det får plastiska egenskaper. I normalfuktigt tillstånd är lerorna vanligen plastiska, dvs de är formbara.

Om vattenhalten höjes ytterligare och når över flytgränsen, vad händer då ?
Då vattenhalten är riktigt hög kommer ett finkornigt jordmaterial att kunna flyta iväg. Bild1 och bild 2 visar ett skred i det gamla lertaget i Bara, där en vattenmättad silthaltig lera flyter iväg nerför schaktkanten.

En kohesionsjord har plastisk konsistens när vattenkvoten ligger inom vissa gränser. (Observera att inom geotekniken använder man vanligen det precisa begreppet vattenkvot, som inte är helt ekvivalent med det allmänna begreppet vattenhalt). Den övre gränsen för vattenkvoten, när jordarten övergår från plastisk till flytande konsistens, kallas flygränsen, wL. Den undre gränsen för vattenkvoten, när jordarten övergår från plastisk till halvfast (spröd) konsistens, kallas plasticitetsgränsen, wP. Differensen mellan wL och wP kallas plasticitetstalet, IP.


Indelning efter geotekniskaegenskaper - submenyIngenjörsgeologi- meny / Sveriges jordarter-start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961206