Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Sveriges jordarter


Indelning efter geotekniska egenskaper

Hållfasthetsegenskaper

Hållfastheten hos jord byggs upp av friktion mellan kornen, utfällningar i kontaktytorna mellan kornen (cementering) och skjuvmotstånd när kornen under skjuvning mer eller mindre krossas eller tvingas passera varandra i en rörelse, riktad mot normaltrycket (dilatans). Inom lerfraktionen byggs hållfastheten till stor del upp även av bindningskrafter mellan de starkt ytaktiva lerpartiklarna. Vid organiskt innehåll ger organiska bindningar ett hållfasthetsbidrag. Starkt schema-
tiserat indelas jordarterna med avseende på hållfasthetsegenskaperna i tre huvudgrupper; friktionsjordarter, mellanjordarter och kohesionsjordarter.

Friktionsjord kännetecknas av att skjuvhållfastheten i huvudsak byggs upp av friktionen mellan kornen samt att permeabiliteten är relativt hög (k>10-E5 m/s). Hit räknas de grovkorniga jordarterna samt även block- och stenjordarterna. Skjuvhållfastheten hos friktionsjordarterna påverkas inte sällan av cementeringen mellan kornen, vilken ger upphov till en skenbar kohesion. Icke cementerad friktionsjord kan i vattenmättat eller helt torrt tillstånd ej uppta dragspänningar. Friktionsjord kan ge upphov till ras om släntlutningen blir för hög.

Kohesionsjord kännetecknas av att skjuvhållfastheten förutom av friktion också byggs upp av kohesion i materialet (genom inverkan av elektrisk ytaktivitet hos kornen eller på grund av organiska beståndsdelar) samt att permeabiliteten är mycket låg (k<10-E9 m/s). Hit räknas lera samt gyttja, dy och torv. En kohesionsjord kan ge upphov till skred.

Mellanjord utgör i hållfasthetsavseende ett mellanting mellan friktions- och kohesionsjord. Vattengenomsläppligheten är förhållandevis låg (10-E5 m/s > k > 10-E9 m/s). Hit räknas silt och de blandkorninga jordarterna.

-------------------------------------------------------
Klassificering efter odränerad skjuvhållfasthet, se handboken BYGG
---------------------------------------------------------------------------------
Odränerad skjuvhållfasthet, kPa
-------------------------------------------------------
Mycket lös<12,5
Lös12,5 - 25
Halvfast25 - 50
Fast50 - 100
Mycket fast> 100

-------------------------------------------------------

Hållfasthetsegenskaper i jord under olika betingelser och därmed sammanhängande deformations- och sättningsegenskaper kommer att bli en av huvudrubrikerna i kursen Geoteknik AK. Där får du lära dig en mera detaljerad fysikalisk och matematisk betraktelse av begreppet hållfasthet i jord.

Indelning efter geotekniska egenskaper - submenyIngenjörsgeologi - meny / Sveriges jordarter- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961206