Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Sveriges jordarter


Indelning efter geotekniska egenskaper

Allmänt

Ur byggteknisk synvinkel och särskilt ur jordmekanisk synvikel är tekniska egenskaper som jordarternas hållfasthet, tjälfarlighet och konsistensegenskaper de allra mest betydelsefulla. Dessa parametrar använder man nämligen som ingångsdata vid grundläggningsberäkningar varvid dessa geotekniska egenskaper också kan komma att påverka både konstruktion och design av en anläggning. Egenskaper som hållfasthet, tjälfarlighet och konsistens fastlägger man detaljerat genom provtagning i fält och analys i laboratorium.

Det finns dock ett klart samband mellan indelningsgrunderna i olika klassificeringssystem. Således existerar ett samband mellan genetisk indelning, indelning efter sammansättning och indelning efter tekniska egenskaper. Exempelvis är de flesta moräner, som bildats av inlandsisen, hårt packade. Därmed är hållfastheten i detta material, som innehåller nästan alla kornstorlekar, betydligt större än för alla andra jordmaterial.


Indelning efter geotekniska egenskaper - submenyIngenjörsgeologi - meny / Sveriges jordarter- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961206