Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Sveriges jordarter


Indelning efter geotekniska egenskaper

Geoteknisk klassificering av de naturliga jordarterna

Morän
Grovsediment
Finsediment
Organisk jord

De naturliga jordarterna kan ur geoteknisk synvinkel indelas i morän, grovsediment, finsediment och organisk jord. Detta är en indelning som baseras på sammansättningen (organisk eller minerogen) och kornfördelningen och därmed kan dessa jordartstyper tiilskrivas vissa speciella fysikaliska och tekniska egenskaper. Begreppet morän innebär både en viss kornfördelning, i princip alla kornfraktioner, samt ett speciellt bildninggssätt då morän utgör avlagringar från en glaciär.

Kom ihåg att du som ingenjör vid normala anläggningsjobb kommer att träffa på jordmassor med varierande jordlageruppbyggnad. Som Du ser saknas jordlagerföljderna i den geotekniska klassificeringen ovan. Därför skall Du som byggingenjör också lära dig

ingenjörsgeologi så att Du blir medveten om hur

de naturliga jordarterna varierar i egenskaper, (de har nästan alltid en viss inhomogenitet),

och vilka jordlagerföjder som kan finnas i det svenska landskapet.


Indelning efter geotekniska egenskaper - submenyIngenjörsgeologi - meny / Sveriges jordarter- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961205