Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Sveriges jordarter


Indelning efter sammansättning

Allmänt


Indelning efter sammansättning är det klassificeringssystem som man använder vid en okulär bestämning och också det system som används då man gör en inledande jordartsanalys på laboratorium. Här bedömer och mäter man om det är en mineraljord eller en organisk jord och man bedömer och mäter kornfördelningen hos jordmaterialet. Ibland kan mineralinnehållet och vittringsgraden också vara av intresse.

I Sverige består dock jordarterna normalt av ovittrat urbergsmaterial där främst kvarts och fältspat bygger upp de korn, som utgör jordarten. Inlandsisen har eroderat och transporterat bort det vittrade urbergsmaterial som måste ha funnits innan istiden. Detta innebär att de svenska jordarterna består av hårda, massiva och resistenta korn och har ett likartat mineral- och bergartsinnehåll, vilket därmed medför att kornfördelningen blir en mycket viktig parameter. Kom ihåg att internationellt är ofta både mineralinnehållet och vittringsgraden av stor betydelse för hållfasthet och andra tekniska egenskaper hos ett geologiskt material.

Mineraljordarna indelas efter kornfördelningen. Detta är ett begrepp som innefattar både vilka kornfraktioner och vilken korngradering som en jordart har. Grundläggande i denna indelning är vilken kornstorlek de enskilda kornen i en jordart har. Vanligen illusterar vi grafiskt med hjälp av kornfördelningskurvor.


Indelning efter sammansättning - submenyIngenjörsgeologi - meny / Sveriges jordarter- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961206