Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Sveriges jordarter


Indelning efter sammansättning

Mineraljord eller organisk jord

I Sverige liksom världen i övrigt utgörs det mesta av jordmaterialet ovanpå den hårdare berggrunden av mineraljordar. De översta jordlagren i Sverige kan dock innehålla avsevärda mängder organisk jord och så mycket som 10% av Sveriges areal utgörs av kärr och mossar, se SGUBa 17.

Självfallet kan också en del blandjordar uppträda där organiskt material ingår i en mineraljord. Dessutom förekommer normalt alltid en viss mängd organiska partiklar i allra översta delen av en markprofil, se litteratur om podsol och brunjord.
Normalt är det lätt, men otrevligt, att avgöra huruvida ett jordprov utgör en organisk jord eller en mineraljord. Organiska partiklar gnisslar ej mellan tänderna vid tuggprovning.

På laboratorium analyseras halten organiskt material i ett jordprov medelst glödgningsanalys. Härvid behandlas ett torkat prov i ugn, ca 1000 grader C, varvid det organiska materialet oxideras och i provet ingående organisk halt viktsprocentbestämmes i förhållande till ursprungsprovets torrvikt.

Strikt sett, enligt laboratorieanvisningar, krävs endast att 20% organiskt material ingår i ett jordprov för att benämnas torv, gyttja eller dy. Tänk på att detta är torrvikt, vilket innebär att volyms-procenten naturfuktigt organiskt material därmed ligger nära 100%!


Indelning efter sammansättning- submenyIngenjörsgeologi- meny / Sveriges jordarter-start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961206