Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Sveriges jordarter


Indelning efter sammansättning

Kornfraktioner


En kornfraktion utgör ett bestämt kornstorleksintervall. Detta innebär att då vi inom geoteknologin talar om block, sten, grus, sand, silt och ler så avses specifika kornstorleksintervall. I Sverige användes idag inom geotekniken beteckningar enligt Sveriges Geotekniska Förenings Laboratoriekommitte (SGF) 1981. På geologiska kartor och i äldre geotekniska handlingar finner du beteckningar enligt 1953 års jordartskommitte´.
Då båda systemen således används skall du lära dig båda systemen! Träna också på att okulärt känna igen kornfraktionerna!
Det finns vissa skillnader mellan de båda systemen.

Den viktigaste skillnaden är införandet av siltbegeppet och gränsen silt-sand. Kornfraktionen silt, 0,06-0,002 mm, ersätter i 1981 års system enligt SGF de tidigare använda begreppen mjäla och finmo. Beteckningen grovmo har slopats och ersatts med finsand ,vilket medfört att kornfraktionerna silt och sand har fått en perfekt överensstämmelse med engelskans begrepp silt och sand. Vidare framhävs den viktiga gränsen vid 0,06 mm, som utgör gräns mellan kohesions- och friktionsmaterial.

En annan skillnad mellan systemen är att gränsen grus-sten flyttats från 20 till 60 mm i 1981 års system. Detta ger en bättre överensstämmelse med vissa tekniska förfaranden såsom grävbarhet, borrning, spontning och pålning. Exempelvis kan man använda lätt borrutrustning i material upp till 60 mm i kornstorlek. Vid större kornstorlekar måste man ha bergborrutrustning.

En tredje skillnad mellan systemen är att gränsen block-sten har höjts från 200 mm till 600 mm i 1981 års system.


Kornfraktioner - Tabell

Indelning efter sammansättning - submenyIngenjörsgeologi - meny / Sveriges jordarter- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961206