Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Sveriges jordarter


Indelning efter sammansättning

Översikt av fysikaliska egenskaper hos kornfraktionerna

Det finns vissa skillnader mellan 1953 års system enligt Jordartskommiten och 1981 års system enligt SGF. Detta gäller namngivningen av olika kornfraktioner. Kontrollerar vi däremot de mm- gränser som anges som kornfraktionernas gränser, så finner vi att dessa är exakt lika i bägge systemen. Samma förhållande kvarstår om man gör en internationell utblick, nämligen att de fraktionsgränser man använder i olika länder är exakt desamma som vi använder i Sverige. Detta beror på att kornfraktionsgränserna är länkade till vissa fysikaliska egen-skaper hos ett kornuppbyggt jordmaterial.

Gränsen silt- sand
Porositet
Effektiv porositet
Permeabilitet
Kapillaritet


Indelning efter sammansättning - submenyIngenjörsgeologi - meny / Sveriges jordarter- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961206

Figur 49 Kornfraktionernas fysikaliska egenskaper