Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Sveriges jordarter


Indelning efter bildningssätt - genetisk indelning

Allmänt

Den genetiska indelningen, dvs indelning efter bildningssättet, är särskilt betydelsefull för att man skall förstå att en jordart vanligen har en viss inhomogenitet och därmed en variation i egenskaper. Vidare ligger bildningsprocesserna bakom vilken rumslig utbredning, dvs tredimensionell form, som en jordartsenhet får. Detta kan vara nog så viktigt då man i en grundundersökning skall korrelera glesa borrhål med varandra. Med andra ord så ger bildningsprocesserna en förståelse för den strukturella uppbyggnaden av en jordmassa och för vilka lagerföljder som kan finnas i en jordmassa.

De naturliga jordarterna i Sverige är bildade under speciella förhållanden sett ur ett internationellt perspektiv. Sveriges jordarter är bildade av inlandsisen och de stora smältvattenströmmar som uppstod i samband med dess avsmältning. Detta skedde för bara 10 000 år sedan, vilket innebär att de svenska jordarterna är, ur geologisk synvinkel, mycket unga jordarter. Resultatet har blivit att det idag finns ett relativt tunt jordlager av främst morän som ligger ovanpå ett hårt och mycket gammalt urberg. Normalt existerar det således en stor kontrast mellan de lösa jordarterna och det hårda urberget. I tex geotekniska undersökningar är den oregelbundna berggrundsytans läge av stor vikt att fastställa.


Indelning efter bildningssätt - submenyIngenjörsgeologi - meny / Sveriges jordarter- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961206