Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Sveriges jordarter


Indelning efter bildningssätt

Organiska avlagringar

Det finns huvudsakligen två organiska jordarter; torv och gyttja. Begreppen kärr och mosse utgör botaniska begrepp som även indikerar speciell ytform och terrängläge. Man finner speciella lagerföljder i de organiska jordmassorna.

Bildningsprocesser och jordartstyper
torv
gyttja
Inre struktur
lagerföljder - igenväxning eller försumpning
Ytformer och terrängläge
kärr
mosse
Organiska jordarter ur geoteknisk synvinkel
Sambandet mellan ytformer-inre struktur-bildningsprocess-konfördelning-egenskaper

Organiska avlagringar i typlagerföljder
Organiska avlagringar på geologiska kartan - SGU serie Ae
Organiska avlagringar på Sverige-kartan


Kom ihåg att framställningen ovan är generaliserad och att det finns ett flertal varianter på myrmarker. Det finns en rad andra morfologiska typer av torvmarker som är av stort naturvärde. Ur ingenjörssynpunkt är det intima sambandet med grundvatten särskilt betydelsefullt, de utgör helt enkelt exempel på att grundvattenytan går i dagen. Idag då vi ofta vill återskapa våtmarker inte bara för djurens och rekreationsvärdets skull utan också för tex avloppsinfiltration är kunskaper om hur våra naturliga våtmarker är uppbyggda och hur de hydrogeologiskt fungerar värdefullt.Indelning efter bildningssätt - submenyIngenjörsgeologi - meny / Sveriges jordarter- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961206