Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Sveriges jordarter


Indelning efter bildningssätt

Morän

Morän utgör glaciärernas speciella avlagring. Glaciärerna eroderar i sitt underlag och tran-sporterar material till de perifera delarna av glaciären där morän avlagras utanför glaciärfronten. Morän utgör Sveriges i särklass vanligaste jordart och hela 3/4 av landet uppvisar morän i markytan, se Sverige-kartan, SGU Ba 17. Lägg därtill att morän normalt förekommer i lagerföljderna under andra jordarter, se typlagerföljder, så blir moränerna ännu mera dominerande.

Bildningsprocesserna
Glaciärerna
Avlagringsmiljön vid glaciärfronten
Kornfördelning
Sandig-moig morän - Normalmorän
Moränlera - Lermorän
Inre struktur
Morän - en oskiktad jordart
Ytmorän - bottenmorän
Terrängformer
Allmänt om ytformer i moränlandskapet
Berggrunden ger ytformer i moränlandskapet
Småkulligt moränlandskap
Ändmoränerna
Morän ur geoteknisk synvinkel
Sambandet mellan ytformer-inre struktur-bildningsprocess-kornfördelning-egenskaper

Morän i typlagerföljd
Morän på geologiska kartan - SGU serie Ae
Morän på Sverige-kartanIndelning efter bildningssätt - submeny

Ingenjörsgeologi - meny / Sveriges jordarter- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961206