Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Sveriges jordarter


Indelning efter bildningssätt

Isälvsavlagringar

Isälvsavlagringar är bildade av de enorma smältvattenflöden som producerades under det relativt snabba isavsmältningsförloppet i Sverige. Smältvattnet från inlandsisen sökte sig ner genom sprickor i den perifera delen av inlandsisen. Härvid utbildades nära isfronten subglaciala tunnlar, dvs tunnlar under isen. I grundmodellen får vi tänka oss subglaciala tunnlar som förde mycket stora vattenflöden med hastigt strömmande vatten, sk isälvar.

Bildningsprocesserna
Isälven
Subakvatisk och supraakvatisk miljö
Kornfördelning
Inre struktur
Ytformer
Rullstensåsen - subakvatisk ås , supraakvatisk ås , terrängläge
Sandur
Isälvsdelta - inre struktur
Andra typer
Isälvsavlagringar ur geoteknisk synvinkel
Sambandet mellan ytformer-inre struktur-bildningsprocess-kornfördelning-egenskaper

Isälvsavlagringar i typlagerföljder
Isälvsavlagringar på geologiska kartan - SGU serie Ae
Isälvsavlagringar på Sverige-kartanIndelning efter bildningssätt - submeny

Ingenjörsgeologi - meny / Sveriges jordarter- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961206