Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Sveriges jordarterIsavsmältningsförloppet i Sverige - en kort karakteristik

I norra Europa har det förekommit 3-4 istider under de sista 0,5 miljoner åren. Det är emellertid i huvudsak den sista istiden, vilken geologiska vetenskapen benämner Weichsel-istiden, som satt sin prägel på de svenska jordarterna. Nedan behandlas den glacialgeologiska utvecklingen i samband med den senaste inlandsisen avsmältning, vilket skedde geologiskt nyligen, för bara ca 10000 år sedan.

De kvartära inlandsisarnas utbredning
Glaciala och postglaciala avlagringar
Inlandsisens avsmältning
Östersjöbäckenets utveckling
Landhöjningen
Nivåförändringar
Omlagringen- några exempel
HK- Högsta Kustlinjen
Några viktiga resultat av inlandsisarna - en sammanfattningIngenjörsgeologi - meny / Sveriges jordarter- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961205