Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Sveriges jordarter


Isavsmältningsförloppet i Sverige

Några viktiga resultat av inlandsisarna

Landhöjningen
Isen tryckte ned jordskorpan. Den maximala istjockleken hos inlandsisen var ca 3 km. Stora delar av Sverige låg under vatten precis efter det att inlandsisen smält av. Den långsamma återhämtningen hos jordskorpan medför att vi än idag har en landhöjning i Sverige.

Erosion i centrum av isen medför tunna jordlager i Sverige
I det centrala inlandsisområdet skedde huvudsakligen erosion precis såsom sker i dagens glaciärer och landisar. Detta innebär att jordmäktigheterna i Sverige generellt är ringa och att jordlagren är bildade i samband med att inlandsisen smälte bort. Det svenska landskapet kännetecknas också av att tunna jordlager, normalt endast 0-15 m, av huvudsakligen morän ligger på urberggrunden. (Det är sällan som jordmäktigheten överstiger 25 m.)

Sedimentation i isens ytterområde medför ställvis tjocka jordlager
Det är i inlandsisens ytterområde som vi kan finna större jordmäktigheter, ty det är självfallet i glaciärområdenas perifera delar som deposition kan ske. Det finns också 100-200 m tjocka jordlager i Danmark, norra Tyskland och Polen. Även sydvästra Skåne kan räknas in i inlandsisens ytterområde och det största jorddjupet i Sverige, 183 m, finns vid Lemmeströtorp i Skåne.

Allmän glacial jordlagerföljdagerföljd
En normal glacial jordlagerföljd bör ur principiell synvinkel bestå av morän som ovanlagrar berggrunden. Ovanpå moränen bör smältvattensediment av olika slag följa. Först grovkorniga sediment, (såvida isälvar fanns i området), på grund av de stora hastigheterna i smältvattenströmmarna och därefter finkorniga sediment då förhållandena i bassängerna hade blivit så lugna att finkorniga partiklar kunde avlagras, se principbild.

Speciella jordlagerföljder i Skåne
Det har förekommit flera istider. Detta innebär att komplicerade lagerföljder kan uppstå i isområdets perifera delar, (dvs Danmark, Tyskland och Polen), vilket för Sveriges del betyder Skåne. Dessa kan bestå av flera moränbäddar med smältvattensediment emellan. Vidare har varje ny isframstöt helt eller delvis kunnat erodera bort vissa avlagringar samtidigt som också en deformation, glacialtektonisk påverkan, har ytterligare komplicerat lagerföljderna. Tektoniken innebär att lagren kan bli både veckade och förkastade vilket ger svårförutsägbara jordlagerföljder som är besvärliga att kartlägga med tex borrning.


Isavsmältningsförloppet i Sverige - submenyIngenjörsgeologi - meny / Sveriges jordarter- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961206