Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Sveriges jordarter


Isavsmältningsförloppet i Sverige

Nivåförändringar

Landhöjningen i Sverige kan inordnas under ett större generellt geologiskt begrepp; nivåförändringar. Dylika kan vara betingade av att jordskorpan höjes eller sänkes varvid man använder begreppet isostasi. Nivåförändringar kan också vara förorsakade av att vattenvolymerna ändras och att vattenytan höjes eller sänkes, vilket innefattas i begreppet eustasi. Eftersom det är svårt att i detalj utröna huruvida det är en isostatisk eller en eustatisk effekt, som förorsakar en nivåförändring, talar man vanligen om att strandnivån förändras eller att strandnivån förskjutes. Vid en höjning av strandnivån kommer en översvämning att ske - en transgression. Om strandnivån sänkes kommer en regression att ske.

Då inlandsisen smälte av från Skandinavien fanns utomordentliga förutsättningar för nivåförändringar både av isostatiska och eustatiska orsaker. Den snabba isavsmältningen medförde att en rejält nedpressad jordskorpa var för handen just då isen smält bort. Härvid kom stora delar av det blivande Sverige att ligga under vatten just då isen hade smälte bort. Samtidigt med att inlandsisen smälte, kom allt mer vatten ut i världshavet med påföljd att dess yta höjdes av eustatiska orsaker.

Generellt gäller för Sverige att mestadels har landhöjningseffekten varit större än den eustatiska höjningen och strandnivån har mestadels sänkts, regression, och Sverige har därmed kunnat "resa sig ur havet". En komplicerande faktor var att mycket smältvattnet rann ut i Östersjö-bäckenet och detta kom tidvis att fungera som en egen sjö-bassäng utan kontakt med världshaven. Härvid kunde också den allmänna regressionen avbrytas varvid översvämningar, transgressioner, kunde ske.

Sammantaget har stora landområden i Sverige påverkats av regressioner och transgressioner i samband med och efter inlandsisens avsmältning under de senaste 10000 åren. Detta innebär att tidigare bildade jordarter kan ha omlagras av vågornas svallning.


Isavsmältningsförloppet i Sverige - submenyIngenjörsgeologi - meny / Sveriges jordarter- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961205