Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Sveriges jordarter


Isavsmältningsförloppet i Sverige

Landhöjningen

Den glacial-isostatiska iden innebär i korthet att inlandsisarna har utövat en stor tyngd på jordskorpan, vilken därför deformerats genom att sjunka ner något i manteln. Isavsmältningen skedde mycket snabbt, på mindre än 10000 år var inlandsisen bortsmält, medan den stela jordskorpan reagerade (och fortfarande reagerar) genom att långsamt höja sig.

Än idag har vi en landhöjning i Sverige. Notera att norra Sverige har den högsta årliga landhöjning, ca 9 mm, medan landhöjningen avstannat i sydligaste Sverige. Detta hänger samman med att de centrala delarna av ca 3 km tjocka Weihsel-inlandsisen var belägna vid norra Bottenhavet.

Landhöjningsfenomenet har medfört att havsvågor har påverkat tidigare bildade avlagringar. Vi talar om den omlagring som vågornas svallning förorsakat.

Vi kan också definiera en högsta nivå för vågpåverkan i det svenska landskapet. Begreppet HK - Högsta Kustlinjen - har stor betydelse för Sveriges jordartsfördelning och jordlagerföljder.


Isavsmältningsförloppet i Sverige - submenyIngenjörsgeologi - meny / Sveriges jordarter- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961205