Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Sveriges jordarter


Isavsmältningsförloppet i Sverige

Inlandsisens avsmältning

Den inledande isavsmältningen från yttersta randläget i Danmark, Tyskland och Polen, 16000-18000 f.Kr., gick långsamt och Södra Skåne blev inte isfritt förrän ungefär 11500 f.Kr. Isavsmältningen genom Götaland förlöpte också relativt långsamt. Den Mellansvenska Israndzonen, Raerne i Norge och Salpausselkä i Finland, bildades vid ett större stillestånd hos isfronten under yngre Dryas-perioden, ca 9100- 8300 f.Kr. Se även geologiska kartan SGU Ba 18.

Därefter skedde en stor klimatförbättring och en betydligt snabbare isavsmältning vidtog och på mindre än 2000 år smälte resten av inlandsisen bort. Sannolikt var all inlandsis bortsmält omkring 6500 f.Kr. De tidsangivelser som anges i litteraturen baseras på både lervarvskronologi och C14-dateringar, varvid flera hundra år kan skilja mellan de olika dateringsmetodernas angivelser.

Som också framgår ur karta har isfronten över stora delar av södra Sverige haft en ungefärlig öst-västlig riktning. Detta är bakgrunden till att man ofta uttrycker sig med att isen drar sig tillbaka norrut. Detaljstuderar du kartan finner att det finns stora lokala avvikelser från denna generalisering.


Isavsmältningsförloppet i Sverige- submenyIngenjörsgeologi - meny / Sveriges jordarter- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 050929