Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Sveriges jordarter


Isavsmältningsförloppet i Sverige

Glaciala och postglaciala avlagringar

I Sverige brukar man indela jordarterna i glaciala och postglaciala jordarter. Exempelvis använder sig de geologiska kartorna av denna indelning. Glaciala jordarter är de jordarter som bildats i glacial tid, dvs i samband med att inlandsisen smälte av. Postglaciala jordarter har bildats efter det att istiden tagit slut under den postglaciala tiden. Strikt sett utgör denna indelning endast en tidsmässig indelning. I praktiken innebär denna indelning också att vissa speciella bildningar åsyftas. För Sveriges del innebär detta att moräner, isälvsavlagringar och glaciala leror tillhör de glaciala jordarterna. Bland de postglaciala jordarterna urskiljer vi svallningsavlagringar, postglaciala leror, svämsediment och organiska jordarter.

Tänk på att begreppen glaciala och postglaciala jordarter kan innebära andra jordartstyper i andra länder. Tag exempelvis Sahara-området. Här fanns inga glaciärer under den tid vi kallar den glaciala tiden. Istället definierar man den pluviala tiden, vilket förorsakas av att det regnade betydligt mer än det gör idag och stora delar av Sahara var sannolikt grönskande. Går du exempelvis till vulkaniska områden så kommer glaciala tiden och postglaciala tiden att innebära att en hel del vulkaniska askor har bildat jordlager.


Isavsmältningsförloppet i Sverige - submenyIngenjörsgeologi - meny / Sveriges jordarter- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961205