Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Sveriges jordarter


Isavsmältningsförloppet i Sverige

Östersjöbäckenets utveckling

Smältvatten från inlandsisen rann ut i världshavet. Dock kom mycket av smältvattnet att rinna ut i Östersjö-bäckenet, vilket tidvis utgjorde en egen sjö-bassäng utan kontakt med världshaven. Den nedan givna framställningen av Östersjö-bäckenets utveckling fram till dagens Östersjö har av nyare forskning modifierats och reviderats på några punkter. Utan att här gå in på några detaljer kan man dock säga att de viktigaste dragen, vilka redovisas nedan, i huvudsak forfarande är att betrakta som korrekta.
Baltiska issjön är det första stadium vi urskiljer i denna utveckling och notera att detta är en insjö utan kontakt med Västerhavet. Då in-landsisen drar sig tillbaka norr om Billingen i Västergötland öppnar sig det lågliggande Mellan-Sverige. Härvid tappades vatten västerut varefter den höga vattennivån i Baltiska issjön sjönk så att salt havsvatten kunde tränga in i Östersjö-bäckenet. Detta senare stadium benämnes Yoldia-havet efter en vanligt förekommande snäcka, Yoldia Portlandia, i de finkorniga avlagringarna från denna tid.
Landhöjningen fortsatte emellertid och Närke-sundet grundades upp allt mer. Detta ledde till att kontakten västerut bröts och Östersjö-bäckenet kom återigen att utgöra en insjö, Ancylys-sjön. Namnet härrör från en karaktärssnäcka, Ancylus fluviatilis, som finns i Ancylus-sediment. De sista resterna av inlandsisen smälte bort under Ancylus-tiden. Notera att Ancylussjön var långsmal och sträckte sig nästan 200 mil i nord-sydlig riktning. Härvid kom den större landhöjningen i norr (i söder var den vid denna tidpunkt betydligt lägre) att stjälpa vattenmassorna mot söder så att översvämningar, transgressioner, skedde i södra Sverige.

Så småningom öppnades ett utlopp, Dana Älv, genom dagens Store Belt. De eustatiskt betingade nivåförändringarna i världshaven kom sedan att innebära ny kontakt med det salta vattnet i världshaven och Litorina-havet bildades. Litorina litorea är en vanlig mollusk i sediment från denna tid. Geovetenskapligt benämner vi dagens Östersjö-stadium som Mya-havet efter den karakteristiska sandmusslan, Mya Arenaria.


Isavsmältningsförloppet i Sverige - submenyIngenjörsgeologi - meny / Sveriges jordarter- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961205