Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Bildningsprocesser


Sorterade jordarter och osorterade jordarter

Vi kan sammanfatta kapitlet om de exogena processerna och generalisera jordarterna till två huvudgrupper; sorterade och skiktade jordarter samt osorterade och oskiktade jordarter.
Begreppen sorterad och osorterad har med kornfördelningen i jordmaterialet att göra. Begreppen skiktad och oskiktad har med den inre strukturen hos jordarten att göra.

De osorterade jordarterna innehåller normalt alla eller åtminstone de flesta kornstorlekar. De är normalt inte fullständigt homogena blandningar av alla kornstorlekar, men någon inre skiktstruktur eller liknande är svagt eller ej alls utbildad i en osorterad jordart. Vittringen, massrörelserna och glaciärerna ger principiellt upphov till osorterade och oskiktade jordarter. Vittringsjordar liksom ras- och skredjordar är ovanliga i Sverige. Däremot är glaciärernas egen avlagring, morän, den allra vanligaste jordarten i Sverige.

De sorterade jordarterna innehåller, som namnet anger, ett ofta välsorterat material med ett snävt kornstorleksintervall. Vanligen finns en skiktning, som förorsakas av bildningsprocessen, i de sorterade jordarterna. Detta gäller såväl för det volymsmässigt lilla jordprovet, vid tex spadgrävning, och för jordmassor på tusentals kubikmeter. Till denna grupp räknar vi framför allt flodernas avlagringar, vindens avlagringar och strandens avlagringar.

Morän har en materialfördelningen såsom en osorterad jordart. Den inre strukturen är diffus och morän är normalt att betrakta som en oskiktad jordart.

En isälvsavlagring består däremot av ett sorterat (och grovkornigt) jordmaterial. Den inre strukturen består av en vanligen välutvecklad skiktning. Denna skiktning framträder tydligt i foto både på avstånd, bild 1, bild 2, bild 3 , och i närbild ovan från Vätteryd, Sösdala.Ingenjörsgeologi - meny / Bildningsprocesser- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961202