Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Bildningsprocesser


Sedimentära bergarter

Kalksten

Kalkstenarna är den kanske allra vanligaste sedimentära bergartstypen. Kalksten kan bildas i vitt skilda miljöer. Det finns också kalksten härrörande från både klastiska, organiska och kemiska bildningsprocesser. Normalt består inte kalksten heller av 100% kalcit. Det är helt enkelt svårt att finna en sedimentär miljö där sedimenten består av bara mineralet kalcit. Kravet är att bergarten skall domineras av kalcit, vilken därmed sätter sin prägel på bergarten, för att beteckningen kalksten skall användas.

Exempel - Limhamn

Ett exempel på en i huvudsak klastisk kalksten är den tertiära kalkstenen i Limhamn. Denna är uppbyggd av nästan horisontella lager bestående av av 1) ytterst små kalkpartiklar, coccoliter, härrörande från i havet levande organismer, och 2) små kalkfragment, härrörande från bottenlevande organismer, bryozoer, som sedimenterat i ett hav för ca 60 miljoner år sedan. I Limhamnskalkstenen finns också flinta. Detta är en kemisk utfälld bergart. Förekomst av flinta beror på att i det kalkslam som sedimenterade fanns också kisel från kiselalger. När slammet packades och vattnet tvingades röra sig så följde upplöst kisel med. Kring vissa kondensationskärnor fälldes kiseloxid ut och dessa sk konkretioner började att växa. Det är det som idag utgör flintan i SV-Skånes kalksten.

Ett exempel på organiskt bildade kalkstenar utgör korall-kalksten. Koraller är organismer som bygger rev, bestående av mineralet CaCO3, i en strandnära havsmiljö. Idag sker sådan kalkstensbildning i tex Indiska Oceanen. I den siluriska kalkstenen på Gotland finns en del revkalksten, men under Silur-tiden, (drygt 400 miljoner år sedan), var det främst kalkalger som stod för revbildningen.


Kalksten - exempel Ignaberga

Kalkstenen i Ignaberga utanför Hässleholm utgör en sk skalgruskalksten. Under krita-tid fanns fanns det en strandmiljö vid Ignaberga och kornen som bygger upp kalkstenen utgör helt enkelt små skalfragment. I foto kan vi urskilja de största skalfragmenten, mestadels härrörande från musslor och snäckskal.

Horisontell lagring i kalksten, Ignaberga, bild 1, bild 2 och bild 3.

Sedimentära bergarter - submenyIngenjörsgeologi - meny / Bildningsprocesser- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961202