Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Bildningsprocesser


Metamorfa bergarter

Skiffer


Skiffer utgör en hel grupp av vanligen finkorniga bergarter som alla kännetecknas av sin tydliga folierade struktur. De har helt enkelt en skiffrig struktur, dvs en tendens att splittras upp i tunna flak vid mekanisk påverkan. De flesta skiffrar är metamorfa (men lerskiffer och alunskiffer är sedimentära, ty de bildas i miljöer < 200 grader Celsius).


Fyllit är en lågmetamorfoserad lerskiffer som ibland kan ha en nästan perfekt skiffrighet och då utgöra varianten takskiffer. Glimmerskiffer är en högmetamorfoserad lerskiffer och dess namn härrör från den skiffriga strukturen samt att de dominerande glimmermineralen ger ett tydligt glimrande utseende. Vissa skiffrar har ett innehåll av grönaktiga mineral, (tex talk, klorit och epidot), och benämnes därför grönskiffrar. Grönskiffer är en lågmetamorf bergart som har ett ursprung i mörka basiska bergarter såsom basalt, diabas eller gabbro. En variant av grönskiffer är täljsten, som nästan helt består av talk och klorit. Man kan skära med kniv i täljsten, vilket beror på att talk och klorit är mjuka mineral.


Metamorfa bergarter - submenyIngenjörsgeologi - meny / Bildningsprocesser- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961202