Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Bildningsprocesser


Metamorfa bergarter

Några vanliga metamorfa bergarter

Marmor utgör omvandlad kalksten. Då kalksten kan ha olika bildningsmiljö kommer också marmor att kunna ha varierande utseende. De små kornen i en kalksten kommer under metamorfosen att omvandlas till en tät kristallin massa där kornen ligger tätt tillsammans utan några hålrum. Vanligen innehåller den ursprungliga kalkstenen, förutom den dominerande kalciten, även andra mineral, vilket leder till att marmor ofta inte är helt vit utan får andra färgnyanser. Vanligen är fördelningen av kalcit och andra mineral ojämn och detta ger upphov till ett speciellt mönster, den sk marmoreringen.

Kvartsit har sitt ursprung i sandsten. Mineralmässigt består kvartsiten huvudsakligen av kvarts. Detta har sitt ursprung i sandstenarnas sedimentära bildningsmiljö där de flesta sandstenar är bildade vid en strand. Det mineral som bäst står emot vågornas erosion är det hårda mineralet kvarts.

Hälleflinta och leptit är vanliga metamorfa bergarter i mellersta Sverige. Ursprunget är vulkanisk aska som vid omvandlingen erhållit ett flinta-liknande utseende. Hälleflintan är en låggradig metamorf bergart. Vid högre metamorfosgrad övergår hälleflinta till den något grovkornigare leptiten. Dessa två bergartstyper förekommer ofta tillsammans med järnförande bergarter i svenska Bergslagen och på grund av detta har de varit föremål för undersökningar i hundratals år.

Amfibolit utgör en metamorfoserad basisk bergart. Vanligen är ursprunget basalt, diabas eller gabbro. Vid metamorfosen sker en mineralomvandling som ger en större halt amfibolmineral. Amfibolit kan förekomma som gångar i svenska urberget beroende på ett ursprung i metamorfoserad diabasgång. Amfiboliten förekommer också som amfibolitiska partier inuti gnejsberggrunden och detta kan ha sitt ursprung i flera generationer av metamorfos.

Skiffer
Gnejs


Metamorfa bergarter - submenyIngenjörsgeologi - meny / Bildningsprocesser- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961202