Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Bildningsprocesser


Metamorfa bergarter

Vad är metamorfism ?

De metamorfa bergarterna bildas genom omvandling av tidigare bildade bergarter. Det grekiska ordet metamorfos betyder omvandling och metamorfosen av en bergart beror på att densamma påverkas av förändrade temperatur- och tryckförhållanden, se bergartscykeln.

Kom ihåg att metamorfos sker utan att den ursprungliga bergarten helt smälter. Det handlar om att kemiska reaktionerna huvudsakligen sker i den fasta fasen. Metamorfosen innebär i princip att mineral omvandlas och nybildas utan att bergarten ändrar sin bruttokemiska sammansättning. I normala kemiska experiment arbetar man med tider på minuter, timmar, dagar eller kanske till och med veckor. När det gäller de metamorfa processerna handlar det om tusentals år, kanske upptill miljontals år.

Metamorfosen kommer att förändra den ursprungliga bergarten inte bara med avseende på mineralinnehåll utan också strukturellt. Hur stor denna förändring blir beror på flera faktorer såsom hur hög temperaturen och högt trycket blir, hur långa tider som är involverade och om material tillkommer eller avgår ur systemet. Man talar om att bergarterna har olika metamorfosgrad.

Vissa bergarter kan arrangeras i speciella serier beroende på sin allt högre metamorfosgrad. En sådan metamorf serie utgör lerskiffer - fyllit - glimmerskiffer - gnejs.

Lerskiffer utgör i detta fall den sedimentära ursprungsbergarten (bildad vid lågt tryck och låg temperatur), som vid svag metamorfos övergår till fyllit. Vid högre metamorfosgrad övergår fyllit till glimmerskiffer. Vid hög metamorfosgrad, dvs strax under smältning, kommer glimmerskiffer att bilda gnejs. Notera att all gnejs inte behöver ha sitt ursprung i glimmerskiffer och att all glimmerskiffer ej behöver ha sitt ursprung i fyllit bara för att ovanstående metamorfosa serie existerar.

De mineral som dominerar i de metamorfa bergarterna är desamma som i magmatiska och sedimentära bergarter. Det finns dock vissa mineral som är typiskt metamorfa och som nästan bara bildas i metamorf miljö; klorit, epidot, grafit, granat och sillimanit. I lågmetamorf miljö kan biotit omvandlas till klorit. Fältspater kan i medelmetamorf miljö omvandlas till epidot och granat. Den högmetamorft bildade sillimaniten har sitt ursprung i mineralet muskovit.


Metamorfa bergarter - submenyIngenjörsgeologi - meny / Bildningsprocesser- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961202