Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Bildningsprocesser


Metamorfa bergarter

Olika typer av metamorfos


Metamorfism uppstår i plattektoniska kollisionszoner. Särskilt uttalad blir omvandlingen i samband med bergkedjeveckning. (Figur modifierad efter Loberg 1980)


Den regionala metamorfismen sker över stora område och har med plattektonik och bergskedjeveckning att göra. I figur framgår att över stora områden i anslutning till plattkanter förekommer höga tryck och höga temperaturer. Omvandlingsgraden blir givetvis därefter och det är i denna position som hela bergmassiv kan metamorfoseras. Jämfört med regionalmetamorfism kommer de två andra metamorfosvarianterna att påverka betydligt mindre bergvolymer, och i fallet kontaktmetamorfism ytterst blygsamma bergvolymer.

Vid kontaktmetamorfism är det främst den höga temperaturen som orsakar omvandlingen. Vid de sprickor där magma kan tränga upp kan det sidoliggande berget, de närmsta metrarna, omvandlas. Detta är vanligt förekommande kring magmatiska bergartsgångar såsom exempelvis diabas. Kring en magmaintrusion kan också det sidoliggande berget omvandlas och sannolikt kommer flera meter av det sidoliggande berget att påverkas av metamorfos.

Vid dynamometamorfos är det det riktade trycket som anses vara den viktigaste parametern. Detta kan ske i den allra översta delen av jordskorpan, se figur ovan. Processen ger en plastisk deformation av de i bergarten ingående mineralerna. I de fall då förkastningar inträffar kommer mineralkomponenter att krossas till grövre / finare och skarpkantade korn. En vanlig företeelse i förkastningszoner är breccior och harneskytor. Harneskytor innebär en metamorf påverkan i stort sett enbart i ytan av berget vid en förkastning. Breccia bildas också vid förkastningar och utgör en bergart, metamorft bildad, som oftast har en vis tjocklek, dm till flera metrar.

metamorfa bergarter - startIngenjörsgeologi - meny / Bildningsprocesser- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 960520