Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Bildningsprocesser


Metamorfa bergarter

Några typiska metamorfa strukturer

För att förstå de metamorfa bergarternas indelning och utseende bör man känna till de magmatiska och sedimentära bergarterna. En metamorf bergart bevarar normalt e ndel av sin ursprungliga karaktär. Det blir då fruktbart att diskuterade metamorfa bergartstyper genom att utgå från deras ursprung, dels deras bergartsursprung, dels deras metamorfa miljö, dvs om de är regional kontakt- eller dynamometamorfa. I översikten av de metamorfa bergarterna samt i den korta presentationen av de allra vanligaste metamorfa bergartstyperna tas hänsyn till just bergarts- och miljöursprunget.

Kännetecknande för flertalet metamorfa bergarter är två speciella strukturer; kristalloblastisk textur (se kompendium) och foliation. Den förstnämnda är en mikroskopisk struktur medan foliationen ofta är så uttalad att den är okulärt iakttagbar, normalt till och mycket tydligt iakttagbar.
Foliation är också i grunden en mikrokopisk företeelse. Höga tryck kommer att trycka ihop mineralkorn, klämma ihop dem och sträva efter att platta ut dem. I makroskopisk skala betyder detta att mineralkornen kommer at tparallellarrangeras och ge en tydligt iakttagbar foliation hos den resulterande bergarten. Populärt säger AK-teknologen att gnejsen är "randig".
Skiffrighet utgör en välutbildad variant av foliation och innebär att bergarten har en tendens att klyvas i tunna skikt vid mekanisk påverkan. De flesta skiffrar som finns i Sverige tillhör också den metamorfa bergartsgruppen. Undantag härifrån är lerskiffer och alunskiffer, därför att parallellorienteringen av deras mineralkorn skett vid temperaturer <200 grader C, vilket därmed definitionsmässigt är diagenes och icke metamorfos.

Ibland är foliationen så uttalad att bergarten ganska lätt kan spricka upp längs foliationerna, varvid man bl a talar om gnejsighet och skiffrighet. Foliationerna är normalt av stort bergbyggnadstekniskt intresse eftersom som de ofta kan utgöra svaghetsstrukturer i en bergmassa.


Metamorfa bergarter - submeny
Ingenjörsgeologi - meny / Bildningsprocesser- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961202