Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Exkursion Bergkunskap och Bergmekanik FK


Öved - strukturgeologi i urberget

I stenbrottet i Öved krossar man hårda bergarter tillhörande urberget till maka-dam och andra grus-produkter. Den dominerande bergarten är här en gnejs / granit. I detalj finner man en starkt omvandlad gnejs av granitiskt ursprung. Man bör också notera att det finns andra bergarter, såsom amfibolit och diabas , i bergmassan. Dock, samtliga ingående material i bergmassan får höga hållfasthetsvärden när testning med hammar utförres. Man håller då ett bergartsstycke i handen och behöver man mer än tre - fyra slag för att slå sönder detsamma så kan materialet klassificeras som en mycket stark bergart.

Det viktiga vid Öved, med avseende på vår kurs i Bergkunskap och Bergmekanik, är emellertid ej de enskilda bergarterna utan bergmassan och dess strukturella uppbyggnad. Det är härvid materialfördelningen och de tektoniska strukturerna som är exkursionens huvudmål att belysa.

Fotot visar på ett flertal detaljer i bergmassan.

1/ Det finns ett flertal nära vertikalstående bergartsgångar. Dessa består av mörka bergarter, sannolikt diabas/amfibolit. Notera den skivformiga materialfördelning som de tunna bergartsgångarna medverkar till. Självfallet kan dessa kontakter mellan olika bergartstyper utgöra svagheter i bergmassan. Du kan med en kompass beskriva och mäta hur de fördelar sig i rummet, i 3-D.

2/ Man ser också i foto att bergmassan uppvisar en tydlig skiffrighet , nära vertikalstående även den. Skiffrighet innebär en tendens att splittras upp i plana och parallella skivor vid mekanisk påkänning. Observera att det är lätt att mäta skiffrighetens orientering i rummet med en kompass. Skiffrighet är en tektonisk struktur som kan inarrangeras i det större bergeppet foliation.

De vanligen viktigaste tektoniska strukturerna att kartlägga och ta hänsyn till vid anläggningsarbeten i urberget eller vattenutvinning i urberget är sprickorna. På fotot är det svårt att konstatera sprickor, men annorstädes i Öved-stenbrottet kan man med lätthet studera sprickor i bergmassan.
Kom ihåg att de allra viktigaste strukturerna i bergmassan vanligen kan förenklas till antingen plan eller linjer. Det är därför som kompassen är ett av ingenjörsgeologens allra viktigaste fältinstrument. Du bör också läsa om den geotekniska klassificeringen av urberg.

Ingenjörsgeogiska aspekter på Sveriges Berggrund - submenyIngenjörsgeologi - meny / Exkursion Bergkunskap FK- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961202