Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Exkursion Bergkunskap och Bergmekanik FK


Hardeberga - strukturgeologi

En studie av bergarter och bergmassa

I stenbrottet i Hardeberga krossar man en mycket hård sandsten till makadam. Den kvartsitiska sandstenen har en hög hållfasthet och enskilda materialprov ger ofta mycket höga värden på 150-200 MPa i enaxiell tryckhållfasthet. På fältdagen kommer vi att studera hur sandstenen varierar och att alla bergarter i stenbrottet ej utgörs av sandsten. Bl a är diabasgångar vanliga i Hardeberga stenbrott. Vi kommer att utföra enkla hållfasthetstester på bergarterna med hammare och punklasttestning.

Bergmassan i Hardeberga kan däremot ej tillskrivas höga hållfasthetsvärden. Detta beror på att svagt lutande lagringsplan ställvis har utvecklats till sprickor samt att flera tektoniska (och brantstående) spricksystem förekommer. Vi kommer att använda det norska Q-systemet för att bergmekaniskt klassificera den sedimentära berggrunden vid Hardeberga.

Självfallet kommer vi även att gå igenom den geologiska utvecklingen; bildningen av sandstenen i kambrisk tid, diagenesen och tektoniken.

Ingenjörsgeologiska aspekter på Sveriges Berggrund - submenyIngenjörsgeologi - meny / Exkursion Bergkunskap FK- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961202