Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Exkursion Bergkunskap och Bergmekanik FKEriksdal - strukturgeologi i lösa och tektoniserade bergarter

Stenbrottet vid Eriksdal öppnades år 1939. Här bryter man den så kallade glassanden, som har en hög kvartshalt och lämpar sig för bla glastillverkning.
Bergarterna vid Eriksdal består av sedimentära bergarter; sandsten lersten och kol bildade under jura-tid. Det speciella är att diagenesen är ytterst ringa, ibland till och med obefintlig. Då cementering och konsolidering nästan helt saknas får dessa bergarter egenskaper som jord och vi talar hellre om sand, lera och kol vid Eriksdal. Som framgår av foto exponeras inga typiska bergväggar utan det är ras- och skredbranter som framträder. Utvinningen av glassand sker givetvis också med hjälp av grävmaskin. Hållfasthetsmässigt har dessa "bergarter" således samma egenskaper som typiska jordmaterial.
De sedimentära jurassiska bergarterna vid Eriksdal har genomgått en speciell tektonisk utveckling och de ursprungligen horisontellt bildade lagren är idag nästan vertikalstående.

. Tack vare de tunna mörkfärgade kolflötserna kan vi med lätthet observera strukturgeologin vid Eriksdal. I närbild nedan blir strukturgeologiska huvudscenariot ännu tydligare.

Bergbyggnadstekniskt utgör bergmassan vid Eriksdal en mycket besvärlig situation. De lösa bergarterna, som har jordmekaniska egenskaper, tillsammans med den brantstående strukturgeologiska huvudkaraktären hade varit svårt att bemästra vid exempelvis ett tunnelbygge eller eller en djup grundläggning. En dylik bergmassa hade krävt omfattande och därmed dyra förstärkningsåtgärder i samband ett större anläggningsprojekt.

Ingenjörsgeologiska aspekter på Sveriges Berggrund - submenyIngenjörsgeologi - meny / Exkursion Bergkunskap FK- start / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961202