Conny Svenssons

Ingenjörsgeologiska Exkursion

Några inledande begrepp


Geologiska material

Traditionellt indelas de geologiska materialen i mineral bergarter och jordarter. Jordarter är det som utgör det lösa grävbara materialet i översta jordskorpan. Den hårda berggrunden är uppbyggt av olika bergarter. Mineral då? Ja, den exakta definitionen skall vi inte gå in på just nu, utan endast konstatera att mineral vanligtvis är hårda och kemiskt väldefinierade ämnen samt att mineral i de flesta fall är små, mestadels mindre än 1 mm. Detta innebär att de geologiska enheter som man använder vid tex allmän geologisk kartläggning, i byggnadsgeologiska sammanhang eller inom grundvattentekniken mestadels utgörs av jordarts- och bergartsbeteckningar.

Geologiska material är sällan fullständigt homogena utan uppvisar ofta en viss inhomogenitet och ibland, och icke sällan, har de en stor inhomogenitet. Detta kan ställa till problem eftersom många anläggningar inbegriper stora volymer jord/berg och man kan inte, i en förundersökning, placera sina provtagningspunkter i en jord/bergmassa hur tätt som helst. Bakgrunden till denna inhomogenitet hos de geologiska materialen beror på bildningsprocesserna. För att förstå hur denna inhomogenitet uppstår och yttrar sig bör du ha en viss kännedom om några geologiska grundbegrepp såsom bergartscykeln endogena och exogena processer, likaså begreppen primär och sekundär samt givetvis de i bergsammanhang synnerligen betydelsefulla tektoniska processerna.

Tänk slutligen på att ofta är det stora volymer berg som kommer ifråga då man skall bygga tunnlar, flygplatser, broar , vägar, hus etc och då räcker det oftast inte att bara tala om de geologiska materialen. Normalt kommer jordmassor att innehålla flera jordarter och därmed få en speciell strukturell uppbyggnad, vi talar om jordlagerföljder. Bergmassor kommer att innehålla flera bergarter samt en rad tektoniska särdrag som tillsammans ger en speciell strukturell uppbyggnad.Ingenjörsgeologi - meny / Exkurera på egen hand

Conny Svensson. B. Sc.
Dept of Engineering Geology.
Lund University of Technology. P.O. Box 118, 221 00 Lund, Sweden
E-mail: Conny. Svensson@tg.lth.se
uppdaterad 961202